หน้าหลัก (Home) || ตารางสถานะห้อง (Booking Room Status) || สมัครสมาชิก (Register) || คู่มือการใช้งาน (User Manual)
Untitled Document
ข้อมูลและสถานะห้องประจำวันที่   30  กันยายน  พ.ศ.  2563
ชื่อห้อง / เวลา 08:30
09:00
09:00
09:30
09:30
10:00
10:00
10:30
10:30
11:00
11:00
11:30
11:30
12:00
12:00
12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
14:00
14:00
14:30
14:30
15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:30
17:30
18:00
18:00
18:30
18:30
19:00
19:00
19:30
19:30
20:00
20:00
20:30
20:30
21:00
21:00
21:30
21:30
22:00
22:00
22:30
22:30
23:00
23:00
23:30
23:30
24:00
จอง
อาคารวิทยบริการ
  Discussion 2-1ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นายปิยะ นันตา
คณะ / หน่วยงาน
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
อาหารและโภชนาการ
จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวอารียา โคดัก
คณะ / หน่วยงาน
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
การจัดสถานศึกษาปฐมวัย
จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวจิราภรณ์ เจียมศักดิ์
คณะ / หน่วยงาน
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
คหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการ
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางสมใจ วงศ์บุญรอด
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 2-2ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นายธนาดล อุณหพงศกร
คณะ / หน่วยงาน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
วิศวกรรมสิ่งทอ
จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นายนวพล สารฤทธิ์
คณะ / หน่วยงาน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
วิศวกรรมศาสตร์
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางสมใจ วงศ์บุญรอด
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 3-1 ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวธัญจิรา ทับทิมไสย์
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
การบัญชี
จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวสุกัลยา พิมพร
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
การบัญชี
จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวจรุญรัตน์ อาทร
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
Accounting (International Program)
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางสมใจ วงศ์บุญรอด
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 3-2ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นายไพซอล ลามอสีเตาะ
คณะ / หน่วยงาน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
วิศวกรรมโยธา
จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นายปิติณัฐ พื้นแสน
คณะ / หน่วยงาน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
วิศวกรรมโยธา
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางสมใจ วงศ์บุญรอด
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 3-3 จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวอัจฉริยา งามเลิศนภาภรณ์
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
การบัญชี
ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาววีรธา อุดมสวัสดิ์
คณะ / หน่วยงาน
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
คหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการ
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางสมใจ วงศ์บุญรอด
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 3-4ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวนงลักษณ์ อินสว่าง
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางสมใจ วงศ์บุญรอด
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 3-5ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวนาริฐา แซ่ตั้ง
คณะ / หน่วยงาน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ภาควิชา / สังกัด
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวอิสญาพันธ์ มาธุพันธ์
คณะ / หน่วยงาน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ภาควิชา / สังกัด
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นายพรรษธร ฐิตะสิริรัชต
คณะ / หน่วยงาน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
วิศวกรรมเคมี
ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางสมใจ วงศ์บุญรอด
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 4-1ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวนินนาท ดู่ผัด
คณะ / หน่วยงาน
ศิลปศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาว ชุติกาญจน์ ชัยน้อย
คณะ / หน่วยงาน
พยาบาลศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
พยาบาลศาสตร์
จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวสุวิมล บุญประสิทธิ์
คณะ / หน่วยงาน
พยาบาลศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
พยาบาลศาสตร์
ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางสมใจ วงศ์บุญรอด
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 4-2ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวเจนจิรา ลำเทียน
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวอภิสรา เรืองรักษ์
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
ระบบสารสนเทศ
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางสมใจ วงศ์บุญรอด
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 4-3 จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวธิดารัตน์ สุดสาร
คณะ / หน่วยงาน
พยาบาลศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
พยาบาลศาสตร์
ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวญาณันธร กิตติธนะพันธ์
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
Accounting (International Program)
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางสมใจ วงศ์บุญรอด
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 4-4ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวณัฐวดี มาช่วย
คณะ / หน่วยงาน
พยาบาลศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
พยาบาลศาสตร์
ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวราวินท์พร ฐานิตสรณ์
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
การบัญชี
ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางสมใจ วงศ์บุญรอด
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Garden 1 ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางสมใจ วงศ์บุญรอด
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Garden 2 ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางสมใจ วงศ์บุญรอด
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Garden 3 ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางสมใจ วงศ์บุญรอด
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น)
  Discussion 701ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 702ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 703ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวจิรชา ชาวเวียง
คณะ / หน่วยงาน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ภาควิชา / สังกัด
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวอภิษฎา สุวรรณศรี
คณะ / หน่วยงาน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ภาควิชา / สังกัด
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 704ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวน้ำเพชร ชาติวิเศษ
คณะ / หน่วยงาน
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาควิชา / สังกัด
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 705ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวทิพติยา เกตุอ่ำ
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
การตลาด
จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวลาภิศ จันทร์ลา
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
การตลาด
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 706ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 707ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 708ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวเจนจิรา แสนศรี
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
การบัญชี
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 709ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 710ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 711ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวน.ส.จิดาภา นานเขียว
คณะ / หน่วยงาน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ภาควิชา / สังกัด
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวศรัญญา รักษาสัตย์
คณะ / หน่วยงาน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ภาควิชา / สังกัด
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวธัญญ์นรี สิทธินันทโรจน์
คณะ / หน่วยงาน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ภาควิชา / สังกัด
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 712ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 713ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวมารีนา กล้าสมุทร
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
การบัญชี
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 714ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นายวัฒนโชค มงคลพิทักษ์กุล
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
การบัญชี
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 715ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion 716ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวอารยา บริสุทธิ์
คณะ / หน่วยงาน
ศิลปศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
การโรงแรม
จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวมนฤทัย ศรีศักดา
คณะ / หน่วยงาน
ศิลปศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
การโรงแรม
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion M01ว่าง อ.จริยาพร ขอใช้สอบ Speaking Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion M02 ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion M03ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวเอมมิกา อิ่มสุขสิริยะกุล
คณะ / หน่วยงาน
ศิลปศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
การท่องเที่ยว
จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นายสัณหณัฐ อินสอน
คณะ / หน่วยงาน
ศิลปศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
การโรงแรม
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion M04ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวรสนันท์ เดชพลกรัง
คณะ / หน่วยงาน
ศิลปศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion M05ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion M06ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นายดนุ สุวรรณทัต
คณะ / หน่วยงาน
ศิลปศาสตร์
ภาควิชา / สังกัด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion M07ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวโซเฟียยา ลายสาคร
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
Accounting (International Program)
จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางสาวนันท์นภัส ดอกแดง
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
การบัญชี
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  Discussion M08ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
ว่าง จองแล้ว Information ข้อมูลการใช้ห้องชื่อผู้จอง
นายณัฐพล พุ่มบัว
คณะ / หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
ภาควิชา / สังกัด
การตลาด
ว่าง ปิดบริการ Information ข้อมูลการพักบริการชื่อผู้แจ้ง
นางภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
คณะ / หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา / สังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ